Augusta Abrahamsson och Märkboken

For English, please scroll down.

Märkbok av Augusta AbrahamssonMärkbok av Augusta Abrahamsson
Augusta Abrahamssons Märkbok är en märkvärdig bok. Den har mellan 1909 och 1976 getts ut i över 42 upplagor om totalt över en halv miljon exemplar vilket innebär att den har funnits i så gott som varje svenskt hem under flera generationer!När jag satt på Kungliga biblioteket och bläddrade i den första upplagan från 1909 kommer det fram en dam och säger ”Den där boken har jag hemma! Oh, vad glad jag blir av att se den!”Det förstår jag! Det måste vara många här i landet som både känner igen den och har ett speciellt förhållande till den.
Märkbok av Augusta Abrahamsson - Utgåva 1 - Dagny 1909-12-16Märkbok av Augusta Abrahamsson - Idun 1910-03-27

Boken som är häftad gavs ut för första gången 1909 av Linköpings Lithografiska AB. Den var då på 24 sidor och trycktes i en upplaga om 2000 exemplar. Denna upplaga innehöll mycket vackra alfabet, en halv sida med grevliga och kungliga kronor samt en sida med namn i olika stilar.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - Utgåva 2 - Dagny 1911-01-26Första upplagan sålde slut på bara 9 månader, och gavs ut i en andra upplaga 1911 som var ”betydligt tillökad och förbättrad”.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - ABC

Märkbok av Augusta Abrahamsson - Utgåva 3 - 1912-12-15Tredje upplagan gavs ut 1912 och var då på 40 sidor följt av en fjärde upplaga utökad till 64 sidor 1915.

Ytterligare fyra sidor lades till i senare upplagor för att igen efter 1966 skäras ner till 48 sidor. Nu innehåller boken inte bara alfabet utan även vackra monogram, mönster till lakansbårder, korsstygnmotiv, rullgardinsbårder och mycket mycket mer. Vissa alfabet och motiv utgår jämfört med tidigare upplagor och nya tillkommer.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - innehåll

Priset har varit relativt stabilt under åren. Från att ha kostat 1:50 år 1909 (motsvarar c:a 75-80 kronor i dagens penningvärde) höjdes priset och var 2:50 1938, 2:75 1945, 4 kronor 1956, 4:50 1962 och 5:00 1963.

Omslaget har varit detsamma genom alla utgåvor, men den färgstarka och karaktäristiska bilden av lakan på tork som är så välkänd.

I den 68-sidiga upplagan är den sista sidan en sida med frivoliteter, men det verkar vara avbildningar av färdiga frivoliteter och är utan tydliga detaljer eller mönster.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - sidan 68

Augusta gav även ut en andra bok, Mönsterbok, 1917. Den innehåller diverse broderimönster för linnen, lakan, barnhättor, serviettväskor, haklappar etc. Den gavs emellertid inte ut i mer än en utgåva som jag kunnat ta reda på.

Mönsterbok av Augusta AbrahamssonMönsterbok av Augusta Abrahamsson

Vem var hon då, Augusta? Jag ville ta reda på mer om henne. Det är så synd när kvinnor som haft så stor betydelse för generationer av andra kvinnor samtidigt är så anonyma.
Augusta Albertina Abrahamsson föddes den 18 juni 1858 i Skultorp, Norra Vånga, Skaraborg som den yngsta i en syskonskara på fem flickor. Hon var dotter till godsägaren Johan Abrahamsson (1825-1915) född i Fivlered och hans hustru Johanna Larsdotter (1816-1894) född i Kylingared, båda i Skaraborg.

Familjen bodde i Skulstorp i Kvänums församling i Skaraborg. Modern var nio år äldre än sin man, och 35 år gammal när den första dottern Ida föddes 1851. Därefter kom döttrarna i tät följd, Hilda 1853, Selma 1854, Hanna 1856 och Augusta 1858.

Familjen förefaller ha haft det gott ställt. Fadern hade råd med såväl drängar och pigor som en inspektor för sin gård och döttrarna verkar alla ha haft det jämförelsevis ekonomiskt bra.

Systern Hilda gifte sig 1872 vid 19 års ålder med den 12 år äldre Arrendatorn Josef Nikolaus Carlsten och flyttar till Öttum och tio år senare, 1882, gifter sig systern Hanna 25 år gammal med den 13 år äldre Löjtnanten Per Filip Ossian Åstrand och flyttar till Härlunda. Dessa båda systrar är de enda som gifter sig. Ida, Selma och Augusta förblir ogifta.

1888 lämnar de åldrade föräldrarna gården och flyttar med sina ogifta döttrar till en lägenhet, Fridhem i Stora Bräcketorp, Skälvums församling i Skaraborg.

Den 20 oktober 1893 flyttar Selma och Augusta till Klara församling i Stockholm. Selma är biträde och Augusta arbetar som brodös på Nordiska kompaniet. De var skrivna på samma adress tillsammans med pigan Signe Svensson, så sannolikt var det tre damer som delade lägenhet.

Det var stor efterfrågan på brodöser vid den här tiden. Nordiska kompaniet grundades 1902, och 1910 var över 200 sömmerskor och brodöser sysselsatta med att förfärdiga beställningar på konfektionsavdelningen.

Vid folkräkningen 1910 bor Augusta ensam kvar i en lägenhet på Drottninggatan 108. Selma har flyttat tillbaka till Fridhem för att bo med sin far, som blev änkling 1894, och sin syster.

1915 dör fadern Johan Abrahamsson, hela 90 år gammal. Han bodde resten av sitt liv i Fridhem tillsammans med Ida som var lägenhetsinnehavare och Selma som skötte hushållet. Bara fem år senare, 1920, dör också Ida av magkräfta 68 år gammal.

Selma flyttade till Skara och gick bort 1924, 69 år gammal.

Systern Hilda gick bort 1931 vid 77 års ålder efter att ha varit änka i 6 år. Hon och maken fick nio barn födda mellan 1873-93, två döttrar och sju söner.

Systern Hanna gick ur tiden 1944 vid 88 års ålder efter att ha varit kaptensänka i 34 år. Paret fick fyra barn, två söner och två döttrar. En dotter blev lärarinna och den andra bankbokhållare.

Augusta flyttar också tillbaka till Skara, och går bort den 4 juni 1950, nära 92 år gammal. Hon överlevde alla sina systrar, och sörjdes vid sin bortgång av syskonbarnen.

Källor:
Husförhörslängd, Kvänum församling, Skultorps rote 1861-1865, 1867-1876, 1876-1885,- 1886-1893
Husförhörslängd Kvänum församling, Skaraborg 1880-1893
Vigselbok Kvänum församling, Skaraborg
Folkräkningar (Sveriges Befolkning) 1900, 1910
Sveriges Dödbok 1901-2013, Sveriges Släktforskarförbund
Tidskriften Idun, 1910-03-27, 1910-12-18, 1912-12-01, 1917-12-02
Tidskriften Dagny 1911-01-26
Aftonbladet 1910-04-18

________________________________________________________________________________

ENGLISH TRANSLATION:

Märkbok av Augusta AbrahamssonMärkbok av Augusta Abrahamsson

Augusta Abrahamsson’s Märkbok (Alphabet) is a remarkable book. It has, between 1909 and 1976, been published in over 42 editions totaling over half a million copies, which means that it has been found in virtually every Swedish home for generations!

As I sat in the Royal Library browsing through the pages of the first edition from 1909 a lady approached me and said “This book I have at home! Oh, how happy I am to see it!” And I can understand that reaction! 

There must be many in this country that both recognize this book and has a special relationship to it. 

Märkbok av Augusta Abrahamsson - Utgåva 1 - Dagny 1909-12-16Märkbok av Augusta Abrahamsson - Idun 1910-03-27

The book is a paperback that was published for the first time in 1909 by Linköping Lithografiska AB. At this time it contained 24 pages and was printed in an edition of 2000 copies. This edition contained very beautiful alphabets, a half page of Counts and Royal crowns, and a page with names in different styles.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - Utgåva 2 - Dagny 1911-01-26The first edition sold out in just nine months and was published in a second edition that was “significantly increased and improved” in 1911.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - ABC

Now, the book contains not only alphabets but also beautiful monograms,  patterns for decorating sheets, cross stitch designs, drop down curtain embellishments and much much more. 

Some alphabets and motifs are removed compared to the previous editions and others are added.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - Utgåva 3 - 1912-12-15The third edition was published in 1912 and was then extended to 40 pages, followed by a fourth edition in 1915 extended to 64 pages.

Four additional pages were added in later editions to again after 1966 be cut down to 48 pages.

The cover has stayed the same through all editions, the colorful and characteristic picture of sheets drying that is so familiar.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - innehåll

The price has been relatively stable over the years. From SEK 1:50 in 1909 (approx $ 9-8 /€ 8-9 in current rate) the price was raised to be SEK 2.50 in 1938, 2.75 in 1945, 4.00 in 1956, 4.50 in 1962 and 5.00 in 1963. 

In the 68-page editions, the last page is a page on tatting, but it seems to be depictions of finished tatting and is without clear details or directions.

Märkbok av Augusta Abrahamsson - sidan 68
Augusta also published a second book, Mönsterbok (Pattern book), 1917. It contains embroidery designs for linens, sheets, baby hats, napkin bags, bibs, etc. It was not, however, published in more than one edition as far as I have been able to find out.

Mönsterbok av Augusta AbrahamssonMönsterbok av Augusta Abrahamsson

Who was she, Augusta? I was curious, so I wanted to find out more about her. It is such a pity that so many women have great significance for generations of other women, but it is so little known about them.

Augusta Albertina Abrahamsson was born June 18, 1858, as the youngest in a family of five girls. She was the daughter of the landlord Johan Abrahamsson (1825-1915) who was born in Fivlered and his wife Johanna Larsdotter (1816-1894) who was born in Kylingared, both in Skaraborg in Sweden. The family lived in Skule Torp in Kvänum parish in Skaraborg.

The mother was nine years older than her husband, and 35 years old when the first daughter Ida was born in 1851. Then came the daughters in quick succession, Hilda 1853 Selma in 1854, Hanna 1856 and Augusta in 1858.
The family appears to have been well off. The father could afford both the farmhands and maids as an inspector for his farm and his daughters all seem to have been relatively economically well off.

Sister Hilda married in 1872 at age 19 with 12 years older leaseholder Josef Nikolaus Carlsten and moves to Öttum and ten years later, in 1882, the 25 years old sister Hanna married 13 years older lieutenant Per Filip Ossian Åstrand and moves to Härlunda. These two sisters are the only ones who got married. Ida, Selma and Augusta remain unmarried.

1888 the aged parents left the farm and move with their unmarried daughters to an apartment, Fridhem in Stora Bräcketorp, Skälvums parish in Skaraborg, Sweden.

On October 20, 1893 Selma and Augusta moved to Klara Parish in Stockholm. Selma’s worked as shop assistant and Augusta worked as embroideress at Nordiska Kompaniet (Nordic Company) Department store. They were written at the same address with the maid Signe Svensson, so likely there were three ladies who shared the apartment.

There was great demand for embroiderers at this time. The Nordic Company Department Store was founded in 1902, and in 1910 they had over 200 seamstresses and embroiderers employed to fabricate orders for the clothing department.

At the 1910 census, Augusta is living alone staying in an apartment on Drottninggatan 108. Selma has moved back home to her father that became a widower in 1894, and her sister in Fridhem. 

1915 her father Johan Abrahamsson dies, a full 90 years old. He lived the rest of his life in Fridhem with his daughters; Ida, who was the apartment owner and Selma who ran the household. Just five years later, in 1920, also Ida dies of Ida cancer 68 years old.

Selma moved to Skara and passed away in 1924 at the age of 69.

Sister Hilda passed away at the age of 77 in 1931 after being a widow for 6 years. She and her husband had nine children born between 1873-93, two daughters and seven sons.

Sister Hannah passed away at the age of 88 in 1944, after being a captains widow for 34 years. The couple had four children, two sons and two daughters. One daughter became a teacher and the other a bank bookkeeper.

Augusta also moved back to Skara, and passed away June 4, 1950, nearly 92 years old. She outlived all her sisters and was mourned at her death by nieces and nephews.

Sources :
Household examination records, Kvänum parish, Skultorps rote 1861-1865, 1867-1876, 1876-1885,- 1886-1893
Household examination records, Kvänum parish, Skaraborg 1880-1893
Marriage Records, Kvänum parish, Skaraborg
Swedish Census 1900, 1910
Swedish Death Records 1901-2013
Idun Journal, 1910-03-27, 1910-12-18, 1912-12-01, 1917-12-02
Dagny Journal, 1911-01-26
Aftonbladet, 1910-04-18

 

Posted in Textile Artists, Textilkonstnärer | Tagged , | 5 Comments

Frivoliteter på svenska –
Tatting in Swedish

For English, please scroll down.

 

För en tid sedan fick jag en fråga från Georgia Seitz om jag kände till några böcker om frivoliteter på svenska.

Jag känner såklart till Gun Blomqvist och Elwy Perssons böcker Frivoliteter. Den här boken verkar ha getts ut i tre upplagor, 1967, 1973/1979 (ISBN 91-36-00231-3) och 1995 (ISBN 91-27-05511-6). De första båda upplagorna utgavs av LTs förlag och den sista/senaste av Natur & Kultur som köpte upp LTs förlag 1990. Den första upplagan innehöll 104 sidor och de senare 107 sidor.

Dessa böcker får man nog säga är det viktigaste som publicerats om frivoliteter i Sverige, och de är kända långt utanför landets gränser. Författarna skriver i förordet att de ville ge ut boken därför att det inte fanns någon modern svensk utgåva i ämnet och att de trodde att behovet var stort för en mönsterbok med teknikbeskrivningar och mönster. Man kan inte annat än hålla med! Boken är fortfarande aktuell och efterfrågad nästan 50 år efter det att förordet skrevs.

Boken innehåller en mängd mönster på kant- och mellanspetsar, väska, kragar, ljusmanschetter, stjärnor, dukar och brudkronor. I de senare utgåvorna har en del mönster tagits bort och andra tillkommit.

Böckerna har getts ut på engelska som Tatting Patterns and Designs 1974 och 1988, på norska Nupereller 1981 och på Nederländska Frivolité 1982.

Kanske på fler språk också som jag inte känner till?

Frivoliteter - Gun Blomqvist & Elwy Persson

Frivolitetsmönster - Gun Blomqvist & Elwy PerssonGun Blomqvist och Elwy Persson har också 1982 gett ut ett 63 sidor långt häfte med ytterligare mönster, Frivolitetsmönster.

Boken innehåller utöver teknik och tvättråd mönster på dukar, spetsar och ett par brudkronor.

ISBN: 91-36-01957-7

Frivolitetsmonster - Sara LawergrenSjälvklart känner jag också till Sara Lawergrens häfte Frivolitetsmönster som trycktes i tre upplagor, 1955, 1957 och 1960.

Den innehåller 63 sidor och utöver beskrivning på hur man gör även 43 olika mönster på spetsar, snöflingor/stjärnor och dukar.

Även hon ska ha en stor eloge för sin insats för svenskt frivolitetshantverk.

Sara Lawergren har för övrigt gett ut en mängd böcker om broderier och virkning. Läs mer om henne här.

Man förstår mycket väl det behov som Gun Blomqvist och Elwy Persson kände när de publicerade sin första bok 1967, för det finns inte så mycket mer publicerat på svenska.

Detta är vad jag hittat när jag letat på bibliotek och internet:

Akta spetsar - Real lace - by Elsa BrandstakeÄkta Spetsar Del 1, av Elsa Brandstake.

Boken har ett kapitel om frivoliteter, och var utgiven av J. A. Lindblads Förlag i Uppsala 1925.

Boken har 208 sidor, varav 43 handlar om frivoliteter.

Elsa Brandstake föddes 1876 i Stockholm och dog 1931.

Moderna Skyttelarbeten av Hedwig StojanoffModerne Schiffchenarbeiten-mini

Favorit-lärobok för moderna skyttelarbeten
 av Hedwig Stojanoff.
Häftet är på 32 sidor, utgiven i 1:a upplagan 1923 av Favorit-Expeditionen, Stockholm. Tryckt av Lehmanns Tryckeri i Dresden.
Boken är en översättning från det tyska originalet från 1922, “Favorit-Lehrbuch für moderne Schiffchenarbeiten” och innehåller 52 olika mönster på dukar, tallriksmellanlägg, stjärnor, kantspetsar och kragar.
FrivolitetsarbetenSchiffchen-arbeitenFrivolitetsarbeten häfte 1 som omfattar 52 sidor är en svensk översättning av ett tyskt original och trycktes 1923 av Oehlenschlägers efterträdare.

Det tyska originalet, Schiffchen-arbeiten I (Frivolitäten) Band 36, utgavs av förlag Otto Beyer, Leipzig och editerades av Emmy Lieber. Det gavs ut i två utgåvor, 1915 (50 sidor) och 1921 (63 sidor). Den andra utgåvan hade ytterligare material inkluderat och omslaget förändrat.

Schiffchen-arbeiten II, Band 40 om 38 sidor tryckt 1920 och reviderad 1922 ska ha funnits i svensk översättning men den har jag inte sett någonstans. Se uppdatering längre ner i texten!

Lär er slå frivoliteter - PaisleyLearn to Tat - Clarke & CoDet finns också en häfte om 24 sidor som heter Lär Er slå Frivoliteter utgiven av Clark & Co Ltd, Paisley, Skottland.

Häftet är tryckt av Göteborgs Affärstryckeri AB 1952 och är en översättning från engelskt original, “Learn to tat”.

Utöver instruktioner om hur man slår frivoliteter innehåller häftet mönster på kantspetsar, tallriksmellanlägg, krage, tabletter och dukar i olika svårighetsgrad.

 

Frivoliteter - Saga Molin & Gunn SeverienFrivoliteter ett häfte utgivet av Medborgarskolan och skriven av Saga Molin och Gunn Severien.

Det är en lärobok på 80 sidor, men eftersom den är tryckt på bara den ena av två sidor, så är den egentligen på 40 sidor. Antagligen är de blanka sidorna avsedda för anteckningar.

Den är tryckt 1986 och innehåller historik, beskrivning på hur man slår frivoliteter, arbetsövningar, hur man gör egna mönster, mönsterideer och vad man kan använda frivolitetsspetsar till.

Lär er knyta frivoliteter - Ulla Nyström - Nancy Eriksson Lär er knyta frivoliteter (Learn to tie tatting)
Författare Ulla Nyström and Nancy Eriksson, 26 sidor tryckta 1986.
Det här är ett tunt häfte på 26 sidor i format 21×15 cm.Den innehåller i huvudsak beskrivning på hur man slår frivoliteter, hur man tvättar och stärker frivoliteter och utöver det fyra beskrivningar, tre enkla kantspetsar och en duk.Häftet är förmodligen utgiven i egen regi och i mycket liten upplaga.
Ulla Nyström och Nancy Eriksson är systrar, och har inte bara skrivit häftet själva utan också gjort alla teckningar.
Märkbok av Augusta AbrahamssonMärkbok – av Augusta Abrahamsson har en sida som handlar om frivoliteter.

Läs mer om den här märkvärdiga boken och om Augusta Abrahamsson här.

Uppdatering 2016-04-23:

Damernas bok - Handbok för fruntimmersarbetenJag har hittat ytterligare en bok som innehåller ett kapitel om frivoliteter. Det är Damernas Bok – Handbok för fruntimmersarbeten utgiven av Fahlcrantz & Co år 1879.

Boken innehåller på sidan 72-85 ett kapitel “Frivoliteter (frivoliteter på det gamla sättet) som beskriver hur man gör, visar enkla frivoliteter med och utan picoter. Boken finns fritt tillgänglig i digital form från Umeå Universitet som bläddringsbar bok eller som pdf.

Utöver frivoliteter innehåller den här boken även kapitel om stickning, virkning, broderier, hur man gör garnblommor, syr kläder och en mängd annan intressant läsning.

Uppdatering 2016-04-25:

Enkla frivolitetsspetsar - Simple tatted laceJag fann ännu ett frivolitetshäfte, Enkla frivolitetsspetsar. Det är nummer fyra (IV) i serien Beyers Mönsterböcker för skola och hem, utgiven av A/Bol. O. Oechlenschlägers Eftr cirka år 1925.

Häftet innehåller 28 olika mönster på spetsar och stjärnor.

Uppdatering 2016-05-12:
Frivolitetsspetsar - häfte IISchiffchen Arbeiten Heft IIJag trodde att alla böcker som publicerats i Sverige fanns på bibliotek, eller åtminstone på Kungliga Biblioteket. Men där hade jag fel! Efter mycket letande hittade jag till slut den här på ett antikvariat. Det känns nästan som jag borde skänka den här till Kungliga Biblioteket för att bevaras till eftervärlden! Häftet är en svensk översättning av den tyska Schiffchen-Arbeiten Heft II, Band 40.I svensk översättning heter den Frivolitetsspetsar Häfte II, Band 24s och är utgiven av Förlag A. Bol. O. Oehlenschlägers Eftr. i Malmö, och är en i serien Beyers Handarbetsböcker.

Häftet innehåller 40 sidor och eftersom den är utgiven efter Beyers Frivolitetsarbeten I bör den ha getts ut cirka 1925.

Uppdatering 2016-05-15:
Orkidé Frivolitetsmönster av Sara LawergrenOrkidé Frivolitetsmönster EHE Mönsterserie 403 av Sara Lawergren. Utgiven av AB E. Holmqvists eftr.Format 210×148 mm. ISBN 91-85168-03-3. 16 sidor inkl. omslag.

Häftet innehåller spetsar, halsband, brudkrona och dukar.

 

Uppdatering 2017-03-02:

Ännu ett frivolitetshäfte har hittat hem till mig, Lätta frivolitetsspetsar.

Det är nummer 15 (XV) i serien Beyers Mönsterböcker för skola och hem, utgiven av A/Bol. O. Oechlenschlägers Eftr cirka år 1925.

Häftet innehåller 33 olika mönster på spetsar och motiv.

Det är allt (hittills) vad jag hittat som är tryckt på svenska.

Är det någon som vet någon mer publikation om frivoliteter i Sverige får ni mycket gärna meddela mig!

/Anita

 

 

ENGLISH TRANSLATION               

Some time ago I got an email from Georgia Seitz asking me if I knew of any tatting books published in Swedish.

 

Of course, I’m familiar with Gun Blomqvist and Elwy Perssons book Frivoliteter (Tatting). This book has been published in three editions, 1967, 1973/1979 (ISBN 91-36-00231-3) and 1995 (ISBN 91-27-05511-6).

The first editions were published by LTs publishing company and the last/latest by Natur & Kultur. The first edition contained 104 pages and the later 107 pages.

These books are probably the most important ones being published about tatting in Sweden, and they are well known internationally.

The authors write in the preface that they wanted to publish the book because there was no modern Swedish edition on the subject at that time and they thought there was a great need for a tatting book with tutorial and patterns.
One can only agree!

The book is still relevant and in demand, almost 50 years after the preface was written.
The book contains a variety of patterns on edges, bags, collars, stars, doilies and bridal crowns.

In the later editions, some patterns have been removed and others have been added.

The books have been published in English as Tatting Patterns and Designs 1974 and 1988, on Norwegian Nupereller 1981 and in Dutch Frivolité 1982.

Perhaps also in more languages that I don’t know about?

Frivoliteter - Gun Blomqvist & Elwy Persson

Frivolitetsmönster - Gun Blomqvist & Elwy Persson

Gun Blomqvist and Elwy Persson have also in 1982 published a 63 pages long paperback with additional patterns, Frivolitetsmönster (Tatting patterns).

The book contains a tutorial, washing instructions and patterns of doilies, edges and a couple of bridal crowns.

ISBN: 91-36-01957-7

Frivolitetsmonster - Sara Lawergren

Of course, I also know of Sara Lawergrens booklet Frivolitetsmönster (Tatting patterns) that was printed in 1955, 1957 and 1960.

It contains 63 pages and apart from tutorial also 43 different patterns of edges, snowflakes, stars and doilies.
Sara Lawergren has published several books on embroidery and crochet.

Also, she has made a great contribution to the tatting community.

Read more about her here.

One can easily understand the need Gun Blomqvist and Elwy Persson felt when they published their first book in 1967, because there is not much more published in Swedish.

This is what I found when I searched the libraries and the Internet:
Akta spetsar - Real lace - by Elsa Brandstake

Äkta Spetsar (Real Lace) Part 1, by Elsa Brandstake.

The paperback book has a chapter on tatting and was published by J. A. Lindblads Publishing Company in Uppsala 1925.

The book has 208 pages of which 43 is on tatting.

Elsa Brandstake was born 1876 in Stockholm and died in 1931.

Moderna Skyttelarbeten av Hedwig StojanoffModerne Schiffchenarbeiten-mini
Favorit-lärobok för moderna skyttelarbeten (Favorite textbook on modern shuttle works) by Hedwig Stojanoff.

The booklet is 32 pages long, published in the first edition 1923 by Favorit-Expeditionen, Stockholm and was printed by Lehmanns in Dresden.

The book is a translation from the German original from 1922 “Favorit-Lehrbuch für moderne Schiffchenarbeiten” and contains 52 different patterns on doilies, stars, edgings and collars.
FrivolitetsarbetenSchiffchen-arbeiten

Frivolitetsarbeten häfte 1 is a 52 pages long booklet that is a translation of a German original printed in 1923.

The German original, Schiffchen-arbeiten I (Frivolitäten) Volume 36, was published by Otto Beyer Publishing Company in Leipzig and edited by Emmy Lieber.

It was published in two editions, 1915 (50 pages) and 1921 (63 pages). The second editions had additional patterns included and the cover changed.

Schiffchen-arbeiten II, volume 40 with 38 pages printed 1920 and edited 1922 is supposed to exist in Swedish translation but I haven’t seen it anywhere. For an update, scroll down!

Lär er slå frivoliteter - PaisleyLearn to Tat - Clarke & Co

There is 24 pages long booklet called Lär Er slå Frivoliteter published by Clark & Co Ltd in Paisley, Scotland.

The booklet is printed by Göteborgs Affärstryckeri AB 1952 and is a translation of an English original, “Learn to tat”.

Apart from instructions how to tat, the booklet contains patterns of lace edgings, collars, tablets and doilies of varying skill levels.

Frivoliteter - Saga Molin & Gunn Severien

Frivoliteter (Tatting) is a booklet published by Medborgarskolan and written by Saga Molin and Gunn Severien.

It is an 80 pages long textbook, but since it is only printed on one of the two sides it is really 40 pages long. I guess the blank pages and intended for notes.

It was printed in 1986 and contains the history on tatting, tutorial, work exercises, how to make your own designs, patterns and ideas of how to can use tatted lace.

Lär er knyta frivoliteter - Ulla Nyström - Nancy Eriksson

Lär er knyta frivoliteter (Learn to tie tatting)
Authors Ulla Nyström and Nancy Eriksson, 26 pages printed 1986.

This is a thin booklet, 26 pages long in the format 21×15 cm. It mainly contains tutorials but also notes on how to wash and starch tatting, and it has four easy patterns, three edgings and one doily.

The booklet is probably published by the authors themselves and in not that many copies.

Ulla Nyström and Nancy Eriksson are sisters, and has not only written the booklet but also made all the drawings in it themselves.

Märkbok av Augusta Abrahamsson

Märkbok – by Augusta Abrahamsson contains one page with tatting patterns.

Read more about this remarkable booklet and about Augusta Abrahamsson here.

Update 2016-04-23:

Damernas bok - Handbok för fruntimmersarbetenI have found another book which contains a chapter on tatting. It’s Ladie’s Book – Guide for women works (Damernas Bok – Handbok för fruntimmersarbeten) published by Fahlcrantz & Co in 1879.

The chapter on page 72-85 “Tatting (tatting the old way)” has a tutorial and samples of simple tatting with and without picots. The book is freely available in digital form from the University in Umeå as a browsable book  or as pdf.

In addition to tatting, this book also includes chapters on knitting, crocheting, embroidery, how to make yarn flowers, sewing clothes and a variety of other interesting reading. 

Update 2016-04-25:

Enkla frivolitetsspetsar - Simple tatted ladeI found yet another booklet on tatting, Enkla frivolitetsspetsar (Simple tatted lace).
It is number four in the series Beyers pattern books for school and home, published by A / Bol. O. Oechlenschlägers Eftr around 1925.

The booklet contains 28 different designs of lace edgings and stars.

Update 2016-05-12:

Frivolitetsspetsar - häfte IISchiffchen Arbeiten Heft III thought that all books published in Sweden could be found in a library, or at least at the Royal Library in Stockholm. But I was wrong!

After searching all over I finally found this copy in the used books section of a webshop. It almost feels that I should donate this copy to the Royal Library to be preserved for prosperity!

The booklet is a Swedish translation of the German Schiffchen-Arbeiten Heft II, Band 40.

In the Swedish translation, it is called Frivolitetsspetsar Häfte II, (Tatted lace edgings) Band 24s and was published by A. Bol. O. Oehlenschlägers Eftr Publishing Company in Malmö, and is one booklet in the series Beyers Handarbeitsbücher.

The booklet contains 40 pages and since it was published after Beyers Frivolitetsarbeten It should have been printed approx 1925.

Update 2016-06-15:
Orkidé Frivolitetsmönster av Sara LawergrenOrkidé Frivolitetsmönster (Orkidé Tatting Patterns) by Sara Lawergren.

Published by AB E. Holmqvists eftr. Format 210×148 mm. ISBN 91-85168-03-3. 16 pages incl. cover. Contains edgings, necklaces, bridal crown and doilies.

Uppdatering 2017-03-02:

Another tatting booklet found its way to me:
Lätta frivolitetsspetsar. (Easy tatted lace).

It is number fifteen (XV) in the  Beyers pattern books series for school and home, published by A / Bol. O. Oechlenschlägers Eftr around 1925.

The booklet contains 33 different designs of lace edgings and motifs.

This is all that I have found (so far) that is printed in Swedish.

If anyone knows of any more publications about tatting in Swedish, I would be very happy if you let me know!

/Anita

Posted in Frivolitet, Miscellaneous, Övrigt, Tatting | Tagged , | 4 Comments

Påskvantar
Easter mittens

Nu är påsken här! Påskliljorna och krokus blommar, björken har musöron, gräset är grönt och solen skiner! Njae, det är vad jag tror varje år att det ska göra till påsk, men istället är det snöblandat regn och kallt! Den enda vårblomma jag ser är snödroppar.

Även om det är kyligt vill jag vill ju ändå sitta ute de stunder som solen skiner, och eftersom jag är så frusen så jag gjorde mig ett par handledsvärmare, eller kanske jag kan kalla dem påskvantar?

Du hittar mönstret gratis här. Som vanligt får du använda mönstret fritt, men jag uppskattar mycket om du ger ett valfritt bidrag till min insamling för Barncancerfonden eller Rädda Barnen. Lämna gärna en kommentar här eller på min Facebooksida att du har gjort det, så uppmuntrar du fler att göra detsamma!

Wristwarmer-3a

Now Easter is here! The daffodils and crocus bloom, birches has tiny leafs, the grass is green and the sun is shining! Nah, that’s what I think every year that Easter should be like, but instead it is freezing rain and cold! The only spring flower I see is snowdrops.

Even if it is chilly, I still want to sit outside the moments when the sun is shining, and because I’m so frozen I made myself a pair of wrist warmers, or maybe I can call them Easter mittens?

You can find the pattern here for free. As usual, you can use the pattern for free, but I would very much appreciate if you donated an amount of your choice to a Cancer foundation, Save the Children or any other charity of your choice. Please leave a comment here or on my Facebook page that you did, to encourage others to do the same.

Wristwarmer - Free pattern by Anita Schaeder - www.anniesgranny.com

Det känns skönt att använda dem inne också, där kan det minsann också vara kallt!

It can be chilly indoors too!

 

Glad Påsk! Happy Easter!

Posted in Crochet, Other, Övrigt, Virkat | Tagged , , , | 4 Comments

Påfågelsmönster – Peacock pattern

För några år sedan gjorde jag en alldeles egen skapelse, en påfågel som var nålfiltad. Den fick vingar som var virkade och stickade, och en stjärt och fjäderdräkt i frivolitet.

Tatted peacock by Anita Schaeder

 

Det är många som frågat efter mönstret under åren som gått, och äntligen har jag tagit mig tid att skriva ner det! Det har blivit till ett sex sidor långt pdf-dokument som beskriver hur man gör den nålfiltade kroppen, hur vingarna virkas och stickas, och hur frivoliteterna slås.

Man kan hoppa över de virkade och stickade vingarna om man vill, de är mest till för att täcka kroppen när fjäderdräkten är uppfälld.

Mönstret finns nu att köpa på min Etsy shop.

Påfågeln blir 7×11 cm stor när den är färdig.

Some years ago I made my very own creation, a peacock that was needle felted. I made wings that was knitted and crocheted, and made a tatted tail and train.

Many has asked for the pattern over the years, and finally I had time to write it down!
It is a sex pages long pdf document that describes in detail how to make the needlecelted body, how to knit and crochet the wings, and how to tat the tail and train.

The crocheted and knitted wings are optional, and only there to cover the body when the train is in upright position.

The pattern is now available in my Etsy shop. 

The size of the finished Peacock is 7×11 cm (2,75” x 4,3”).

Tatted peacock by Anita Schaeder

Peacock by Anita Schaeder 550px Peacock by Anita Schaeder - folded wings 550px

Tatted peacock - design Anita Schaeder

Posted in Frivolitet, Miscellaneous, Övrigt, Tatting | Tagged , , , , | 6 Comments

God Jul – Merry Christmas

Jag vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

I wish all of you a very Merry Christmas and a Happy New Year!

Christmas card from www.anniesgranny.com

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Bakduk – Baking tea towel

I December bakar vi mer än vad vi gör annars på året.
Bröd ska helst jäsa i en dragfri miljö, och därför är en bakduk så bra!
Det ger inte bara  en jämnare och högre temperatur under jäsningen, utan bidrar också till att bevara fuktigheten. Har du husdjur hemma uppskattar du nog också att skydda brödet från hår som flyger runt.
Visst går det nästan lika det bra med en vanlig diskhandduk, men allra bäst är en duk som passar precis till plåten som bröden jäser på!

In December we bake more than we do otherwise in the year.
The bread should preferably rise in a draft-free environment, and therefore a baking tea towel is such a useful thing to have!
It not only provides a more uniform and higher temperature during fermentation, but also helps to preserve moisture. If you have pets at home I’m sure you also appreciate to protect the bread from hair flying around.
Of course an ordinary kitchen towel will also do the job, but best is a towel that fits the size of the plate the bread ferments on!

Bakduk från Annie's Granny

Här har du en beskrivning på hur du kan göra en egen, en fin present till dig själv eller julklapp till någon som bakar mycket och ofta.

Mät hur stor din plåt är, bredd och höjd. Mät ut plåtens mått + 2 cm i sömsmån runt om på vit lakansväv eller liknande. Det totala måttet inklusive sömsmån blir alltså plåtens bredd + 4 cm och plåtens höjd + 4 cm (2 cm sömsmån på varje sida). Min plåt var 43×36 cm, så jag klippte ut en tygbit som var 47×40 cm stor.

Here you have a description of how you can make your own, a nice gift for yourself or a Christmas gift for someone who bake a lot and often. 

Measure the size of the plate, width and height. Measure the dimensions of the plate + 2 cm seam allowance around on a the white cotton sheet or similar fabric. The total measurement of the fabric is the width of the plate + 4 cm and the height of the plate + 4 cm (2 cm seam allowance on each side). My plate was measured 43×36 cm, so I cut out a piece of fabric sized 47×40 cm.  

Bakduk-matt

Fålla in sömsmånen runt om. Anna Maria Niia från Rimna’s skafferi har en mycket bra beskrivning hur man viker in hörnen för att få det snyggt. Vik duken i fyra delar på höjden och tre delar på bredden. I den mittersta övre “rutan” som bildas kan du lägga till en dekoration.

Fold the seam allowance around. Anna Maria Niia from Rimnäs Skafferi has a very good description how to fold the corners neatly. Fold the cloth in four parts vertically and three parts horizontally. In the middle top “box” that is formed you can add a decoration.
Bakduk från Annie's Granny

Jag har valt att både brodera och att sy fast ett hjärta av tyg. Om du vill brodera korsstygn kan du fästa en bit broderväv med knappnålar, eller sy fast den med långa stygn. Efter broderiet är klart kan du repa upp väven och då är det bara det broderade motivet kvar på duken!

I have chosen to both embroider and sew the motif onto the towel. If you want to embroider cross stitch, you can attach a piece of embroidery fabric with pins or sew it onto the towel with long stitches. After the design is finished, you can unravel the fabric and then it is only the embroidered motif left on the towel!

Bakduk-4

Bakduk-3

De övriga motiven jag broderade jag med vanliga stjälkstygn. Hjärtat klippte jag ut i mönstrat bomullstyg och sydde fast med langettsöm.

The other motives I embroidered using with ordinary stem stitches. The heart I cut out of patterned cotton fabric and sewed with blanket stitches.

Bakduk-5

Bakduk dekor

Nedan ser du flera förslag till motiv, men du kan säkert komma på en massa andra att sätta fast på dina bakdukar! Kan du inte brodera? Inga problem! Det finns ju textilpennor!

Below you will find some suggestions for motifs, but you can probably think of a lot of additional ones to embellish your baking tea towels with! You don’t know how to do embroidery? No problem, there is always textile pens!

Bakduk mallar

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Halloween

Det är klart du måste ha ett gäng virkade spindlar att skrämma dina middagsgäster med under Halloween! Den här går fort att göra, än hinner du göra en till varje gäst!

Of course you need a bunch of crochet spiders to scare your friends with when they come over for Halloween dinner. This one is easy to do, you still have plenty of time to make one for each guest!

The pattern in English can be downloaded by using this link.

Spindel-7-570px
Det tuffa placeringskortet kommer från Craft & Creativity. Mallen kan laddas ner gratis här.

The cool place card comes from Craft & Creativity. The template can be downloaded for free here.

Så här här gör du spindeln:

Huvud:
Varv 1: 6 fm i en magisk ring = 6 fm.
Varv 2: 2 fm i varje m varvet ut = 12 fm.
Varv 3-4: 1 fm i varje m varvet ut = 12 fm (totalt 24 fm).
Varv 5: 2 fm tills varvet ut = 6 fm
Stoppa huvudet med fiberfill eller garnrester.

Kropp:
Varv 6: I främre lmb: 1 fm i varje m varvet ut = 6 fm.
Varv 7: 2 fm i varje m varvet ut = 12 fm.
Varv 8: 1 fm i varje m varvet ut = 12 fm.
Varv 9: (1 fm, 2 fm i nästa m) 6 ggr = 18 fm.
Varv 10-11: 1 fm i varje m varvet ut = 18 fm (totalt 36 fm).
Varv 12: (1 fm, 2 fm tills) 6 ggr = 12 fm.
Stoppa kroppen med fiberfill eller garnrester.
Varv 13: (2 fm tills) 6 ggr = 6 fm.
Avsluta med 1 sm, tag av garnet och fäst tråden.

Montering:
Gör ett hål mellan huvud och kropp med hjälp av en strumsticka
eller virknål.
Klipp en piprensare i fyra bitar och trä dem igenom hålet.
Forma benen och sy fast två pärlor till ögon.

Du kan också ladda ner mönstret som en pdf här.

Spindel-6-570pxSpindel-3-570px

Skulle du vilja göra ett spindelnät också?
Det finns flera bra beskrivningar på nätet, men en bra beskrivning hittar du här: Drops – Virkat spindelnät

Det halva nätet här tänker jag göra själv, jag vill att den ska sitta på dörren till matrummet. Med en spindel i såklart!  🙂 Crochet it Baby – Half Spiderweb

 

Spider web - Crochet it baby

Would you like to crochet a spider web as well?
There are several great patterns on the web (!), and a great one you can find here: Drops – How to crochet a spider web

This half spider web I will try to do myself, I would like to have it mounted on the door to the dining room. With a spider in it of course! 🙂 Crochet it Baby – Half Spiderweb

Posted in Crochet, Other, Övrigt, Virkat | Tagged , , , | 3 Comments

Tiny pink forest mouse – pattern in English

You might have seen some of the mice that I have crocheted lately, from the great pattern I found on the blog Pysselboa?

Crochet Forest mice - pattern by Irene Holmgren

The designer Irene Holmgren from the blog Pysselboa has been kind enough to grant me permission to translate her cute crochet mouse pattern into English and to share it on my blog.

Irene has this wonderful idea to give her patterns away for free but with the condition that you give a small or big contribution to her fundraiser for the Swedish Childhood Cancer Foundation.
Of course it is quite OK to give to any cancer foundation of your choice as well, the main thing is to contribute in the fight against cancer and to make a difference!

It is very much appreciated if you left a comment on her blog post if you download this pattern, and encourage others to also make a contribution to the fight against cancer. Click on: Pysselboa blogpost.

You can now download the pattern as a pdf here or from my free patterns page.

Enjoy!

Tiny Pink Forest Mouse - pattern by Irene HolmgrenHelp the Pink Forest Mouse help!

Posted in Crochet, Mice, Möss, Virkat | Tagged , , , , , | 6 Comments

Simply Ami Violette

Det har inte blivit så  mycket virkat eller bloggat på sistone, eftersom vi har haft storstädning på vinden och rensat bort gamla grejer. Märkvärdigt vad mycket man har samlat på sig genom åren! Volymen höll på att bli ohanterlig, och när vi nu inte har tittat på grejerna på över 10 år så bestämde vi oss: Nu tar vi itu med det! Vi har slängt, skänkt bort och sålt. Mycket att göra men Oj! så skönt att få det gjort!

Jag är så väldigt förtjust i Beth Webbers virkade dockor, och har ni ännu inte kollat in hennes hemsida ByHookByHand, så gör det! Hon delar så generöst med sig av sina mönster gratis, och det finns så många fantastiska att välja emellan, alla lika roliga att göra!

Ett av hennes mönster kallas Simply Amis och finns i två varianter; en liten docka som kallas Mignonette och en större som kallas Violette. Jag har gjort Mignonette förut, i ett tunt fint garn så hon blev bara 6 cm lång. Det annorlunda med den här dockan är fastsättningen av huvudet. Det gör att huvudet kan röras lite åt alla håll.

Nu har jag också virkat Violette. Hon har fått en liten kanin att leka med, och det är en kombination av mina egna mönster för nalle och kanin som du hittar gratis här på min blog. Skorna är mitt eget mönster (dock inte nedskrivet ännu) men klänningen är inspirerad av Beth’s mönster.

Simply Ami Violette - Crochet by AnniesGranny Design - Pattern by Beth Webber

There has not been much crocheted or blogged lately, because we have had a BIG cleaning of the attic, taking care of all the old stuff. It is remarkable how much one has accumulated through the years! The volume was becoming unmanageable, and now that we have not looked at the stuff in over 10 years we decided: Now we deal with it! We’ve tossed, donated and sold. Much to do but Wow! how good it feels to finally get it done!

I am so very fond of Beth Webber crocheted dolls, and if you haven’t yet checked out her website ByHookByHand, do it!  She so generously shares her designs for free, and there are so many fabulous to choose from, all equally fun to do!

One of her designs is called Simply Amis and is available in two variants; a small dock called  Mignonette and a larger called Violette. I have done Mignonette before, in a thin fine yarn so she was just 6 cm tall. This doll is different when it comes to the technique of attaching the head to the body. It makes the head a little bit moveable in all directions.

Now I also crocheted Violette. I also made her a small bunny to play with, and it’s a combination of my own patterns for teddys and bunnies that you can download for free here on my blog. The shoes are my own design (not written down yet), and the dress is inspired by Beth’s patterns.

Simply Ami Violette - Crochet by AnniesGranny Design - Pattern by Beth Webber Simply Ami Violette - Crochet by AnniesGranny Design - Pattern by Beth Webber Simply Ami Violette - Crochet by AnniesGranny Design - Pattern by Beth Webber Simply Ami Violette - Crochet by AnniesGranny Design - Pattern by Beth Webber Simply Ami Violette - Crochet by AnniesGranny Design - Pattern by Beth Webber

Simply Ami Mignonette - pattern by Beth Webber - crochet by Annie's Granny Design

Simply Ami – Violette & Mignonette

Posted in Bunnies, Crochet, Dockor, Dolls, Kaniner, Virkat | Tagged , , , , , , , | 10 Comments

Mera möss – More mice

Det var så roligt att virka möss efter det mönster som finns gratis på bloggen Pysselboa. Jag kunde inte låta bli att göra fler! Det är lite trixigt att göra svansen och benen eftersom de är så tunna, men samtidigt är det ju det som gör att musen blir så lik en mus. Garnet jag använde var DROPS Alpacka, och morrhåren har jag gjort av en bit av gubben min’s fiskelina! Ögonen kommer från Make&Create och är deras 5 mm knappögon.

Eftersom det är piprensare i armarna, fötterna och benen är det lätt att få musen att stå i olika positioner. Den bruna musen här har fått en klänning som är en variation på mitt mönster som finns att ladda ner från min sida här.

It was such great fun to crochet mice from the Swedish pattern that is available for free on the blog Pysselboa. I could not resist making more. It is a bit tricky to crochet the legs and the tail because they are so thin, but at the same time it is also what makes the mouse look so much like a mouse. The yarn I used was DROPS Alpaca, and the whiskers I made using a piece of my hubby’s fishing line! The eyes comes from Make&Create, and is their 5mm button eyes.

Since the feet, legs and arms contain pipe cleaners it is easy to make the mouse stand in different positions. The brown mouse got a crocheted dress that is a variation of my design that is available for download here.

Miss Mouse by Annie's Granny Design - Pattern by Pysselboa

Om du vill använda något av mina gratismönster, eller om du laddar ner musmönstret från Pysselboa’s sida, skänk gärna en slant till hennes eller min insamling till Barncancerfonden eller Cancerfonden. Även små bidrag gör nytta!

If you want to use any of my free patterns, or if you decide to download the free pattern from Pysselboa’s blog, please give a small contribution to hers or mine collection to the Children Cancer Foundation, the Cancer Foundation or any other collection of your choice. Even small contributions does make a difference! 

Miss Mouse by Annie's Granny Design - Pattern by Pysselboa

Miss Mouse by Annie's Granny Design - Pattern by Pysselboa

White mouse by Annie's Granny Design - Pattern by Pysselboa

White mouse by Annie's Granny Design - Pattern by Pysselboa

White mouse by Annie's Granny - Pattern by Pysselboa

 

New comment August 29 2015: The designer Irene Holmgren from the blog Pysselboa has been kind enough to grant me permission to translate her cute crochet mouse pattern into English and to share it on my blog.

It is very much appreciated if you left a comment on her blog post if you download this pattern, and encourage others to also make a contribution to the fight against cancer. Click on: Pysselboa blogpost.

You can now download the pattern as a pdf here or from my free patterns page.

Posted in Crochet, Mice, Möss, Virkat | Tagged , , , , | 10 Comments